در عصر پر شتاب کنونی ترویج و توسعه کارآفرینی به عنوان یکی از مولفه‌های اصلی توسعه اقتصادی شهرها و کشورهای جهان تبدیل شده است . در این میان از اصول ابتدایی و گامهای ضروری کارآفرینی،  ایجاد " تفکر کارآفرینانه " است . این نوع از جهان بینی تنها به مرز های کسب و کار محدود نمی شود و کلیت تفکر و کنش های انسانی را تحت تاثیر قرار می دهد . در این سلسله وبینار ها با روند ایجاد تفکر کارآفرینانه و نهادینه شدن آن در افراد که منجر به توسعه ی فردی آنها خواهد شد و بهره برداری از آن در جهت رسیدن به اهداف شخصی و اجتماعی سخن خواهیم گفت و همچنین در محیط کسب و کار با فرایند خلق و کشف فرصتها و پرورش ایده های نوآورانه در زیست بوم کارآفرینی تا مرحله اجرای ایده ها آشنا خواهیم شد .در عصر پر شتاب کنونی ترویج و توسعه کارآفرینی به عنوان یکی از مولفه‌های اصلی توسعه اقتصادی شهرها و کشورهای جهان تبدیل شده است . در این میان از اصول ابتدایی و گامهای ضروری کارآفرینی،  ایجاد " تفکر کارآفرینانه " است . این نوع از جهان بینی تنها به مرز های کسب و کار محدود نمی شود و کلیت تفکر و کنش های انسانی را تحت تاثیر قرار می دهد . در این سلسله وبینار ها با روند ایجاد تفکر کارآفرینانه و نهادینه شدن آن در افراد که منجر به توسعه ی فردی آنها خواهد شد و بهره برداری از آن در جهت رسیدن به اهداف شخصی و اجتماعی سخن خواهیم گفت و همچنین در محیط کسب و کار با فرایند خلق و کشف فرصتها و پرورش ایده های نوآورانه در زیست بوم کارآفرینی تا مرحله اجرای ایده ها آشنا خواهیم شد .

 

 

 

 

 

دوره تفکر کارآفرینانه

 

برگزاری در 5 جلسه و در 10 ساعت

 

هزینه ی ثبت نام : 35000 تومان

 

 

 

 

توجه :

نام کاربری، کدملی تان می باشد.

کلمه ی عبور، شماره موبایل تان است.