سرفصل دوره

 

1

مبانی کارآفرینی در پرستاری

2

مبانی سلامت

3

تحلیل نظام سلامت جهانی و کارآفرینی در حوزه پرستاری 

4

اقتصاد سلامت و تامین مالی 

5

تحلیل محیط کسب و کار  سلامت محور 

6

خلاقیت و نوآوری

7

طراحی و توسعه محصول سلامت محور 

8

طرح کسب و کار در حوزه سلامت

9

بازاریابی و مدیریت فروش 

10

روابط انسانی(منابع انسانی)

11

مدیریت کسب و کار 

12

کارآفرینی  پرستاری در بستر فناوری

13

مراکز رشد و شتابدهنده های کسب و کار که به صورت کارگاه در کیش برگزار می شود.